Prezentacje i nagrania

Poniżej zamieszczony jest harmonogram urodzinowej konferencji 9 i 10 listopada 2021 wraz z prezentacjami oraz nagraniami.

9 listopada

Część I - godz. 10:30 - 12:30

Razem od 20 lat

Otwarcie konferencji i powitanie gości

prof. Marek Kręglewski

Wystąpienie Rektor UAM

prof. Bogumiła Kaniewska

Wystąpienia zaproszonych gości

prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk (KRASP)

Wystąpienia zaproszonych gości

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (KRPUT)

Wystąpienia zaproszonych gości

prof. Dariusz Surowik (KRePUZ)

Wystąpienia zaproszonych gości

dr Raimund Vogl (EUNIS)

Krótka historia MUCI

prof. Marek Kręglewski

20 lat MUCI w liczbach

dr Tomasz Wolniewicz

MUCI na arenie międzynarodowej

dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Przerwa 12:30 – 13:30 (w części zdalnej - materiały filmowe)

Część II - godz. 13:30 - 15:30

Projekty MUCI

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Otwarty System Antyplagiatowy

prof. Marek Kowalski

Serwis Akademickich Biur Karier

mgr Anna Bielawiec-Osińska

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD EDU

mgr Piotr Gwizdała

10 listopada

Część I - 9:30 - 11:30

USOS - Wspólna wizja, wspólne działanie, lepsza organizacja - część 1

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Anna Olczak, Agnieszka Ligęza, Maciej Pasikowski, Kamil Gajęcki, Mariusz Czerniak

Wnioski w USOSweb

Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska, Żaneta Chęć, Emilia Siuda

Mobilny USOS i mLegitymacja

Maciej Sysak, Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska, Marcin Drozd

Archiwum Prac Dyplomowych

Anna Pietrzyk, Joanna Andrzejuk, Łukasz Wachstiel

Akademiki, Podania, Oświadczenia, PIT stud

Remigiusz Ciemiński

Przerwa 11:30 – 12:00 (w części zdalnej - materiały filmowe)

Część II - 12:00 - 13:00

USOS - Wspólna wizja, wspólne działanie, lepsza organizacja - część 2

Płatności

Joanna Andrzejuk, Monika Zielonka

Rejestracje żetonowe w USOSweb, Ankieter, Planista, ELS/ELD-struktury, Wybory w USOSweb

Anna Pietrzyk, Joanna Andrzejuk, Dominika Grysztar, Michał Pysz

Automatyczne rozliczanie studenta z wymagań

Anna Pietrzyk

Rozliczenie pensum, System Rezerwacji Sal, CAS

Mariusz Czerniak

Część III - 13:00 - 14:00

Dyskusja panelowa "O pożytkach wspólnego działania"

Prowadzący

prof. Stefan Jackowski
prof. Stefan Jackowski (UW)

Stefan Jackowski – profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie topologii algebraicznej. Jest autorem/współautorem prac naukowych w publikowanych w czołowych czasopismach matematycznych. W latach 2005-13 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a 2017-20 członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Od br. przewodniczy Komisji Etycznej tego Towarzystwa.
Jako dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w latach 1990–96 i 1999–2005, poświęcał wiele uwagi modernizacji zarówno przestrzeni fizycznej jak i wirtualnej Wydziału i Uniwersytetu. Kierował projektem w ramach którego w roku 1998/99 powstał pierwszy elektroniczny katalog przedmiotów prowadzonych na UW, będący jednym z protoplastów USOS. Wykorzystywał liczne kontakty w świecie nauki i pobyty naukowe na uczelniach europejskich i w USA do zbierania doświadczeń w zakresie organizacji uczelni, ich przestrzeni i zasobów wirtualnych. Jest autorem wielu artykułów dotyczących szkolnictwa wyższego. W latach 2009-10 był koordynatorem merytorycznym "Strategii szkolnictwa wyższego do 2020 roku", firmowanej przez Ernst & Young Consulting i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W ub. roku, razem z architektami M. Sikorskim i K. Matysiak opublikował książkę „Przestrzenie uniwersytetu. Trendy, Wizje, Standardy projektowania”. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Nauki.

Paneliści

dr hab. Dominik Antonowicz
dr hab. Dominik Antonowicz (UMK)
prof. Adam Roman
prof. Adam Roman (UJ)
dr Nina Kancewicz-Hoffman
dr Nina Kancewicz-Hoffman (HE&R Consulting)
mgr Ewa Wiśniewska
mgr Ewa Wiśniewska (Forum Dziekanatów)

Biogramy panelistów

dr hab. Dominik Antonowicz – kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych trendów szkolnictwa wyższego, ustrojem a także zarządzaniem instytucjami akademickimi.
Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował jako postdoc w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente (2008-2009), Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (2016) oraz pełni funkcję visiting professor w Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na University of Toronto (2020-2021).
Dominik był stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA (im. Bekkera), Fundacji na rzecz Nauki Polski (Start oraz Kolumb).
Jest autorem trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe domy wydawnicze (np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan, Springer czy Sense).

prof. Adam Roman – informatyk, kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ oraz pełnomocnik Rektora UJ ds. informatyzacji. Naukowo zajmuje się testowaniem i jakością oprogramowania oraz teorią języków formalnych.

dr Nina Kancewicz-Hoffman – ekspert i konsultant w obszarze polityki naukowej oraz zarządzania w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.
Od 2014 konsultant Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej. Pracowała jako konsultant dla European Social Survey (ESS ERIC), była członkiem Management Committee Akcji COST ‘European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” (ENRESSH)’.
Od 2012 członek Grupy Doradczej ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) przy Norwegian Social Science Data Services (NSD), Bergen, Norwegia. Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN na kadencje 2015-2018 i 2019-2022.
W latach 2003-2013 pracowała w Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation) w Strasburgu, gdzie w okresie 2003 – 2008 odpowiadała m.in. za organizację konkursów na finansowanie projektów współpracy międzynarodowej i peer review, a w okresie 2009 – 2013 kierowała działem nauk humanistycznych i społecznych.
W latach 1997–2003 kierowała Biurem Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–1996 była Dyrektorem ds. Współpracy z Zagranicą raz kierowała ‘Programem Reformy Sektora Nauki i Technologii w Polsce – SCI-TECH’ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W latach 1990-1993 zajmowała się współpracą międzynarodową kolejno w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i w Fundacji Kultury.
W 1986 roku otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych (Ph.D. in Slavic Languages and Literatures) na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, a przedtem stopień magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1973).

mgr Ewa Wiśniewska – absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera ALK. Kierownik dziekanatu Kolegium Prawa w ALK, a także od 2019 r. wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i koordynator sekcji prawnej, w 2020 r. członek zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego przy MNiSW, od 2021 r. ekspert KRASP. Współautorka kilku publikacji poświęconych zarządzaniu uczelniami (wyd. ALK, SGH, Emerald Publishing) oraz wielu artykułów branżowych na łamach Forum Dziekanatów.